Kara dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Telekomunikacja na Kubie- relacja z podróży.
27 stycznia, 2017
Artykuł na KIKE – “Automatyczne przedłużanie się umów – ponad 28 mln zł kary od UOKiK dla Orange”
6 lutego, 2017

4 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał bardzo ciekawy i korzystny dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych wyrok w sprawie o sygn. akt: VI ACa 1140/15. Sąd oddalił apelację Prezesa UKE od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), z 27 maja 2015 r., w sprawie o sygnaturze akt: XVII AmT 2/14, dotyczącej nałożenia kary na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Na przełomie marca i kwietnia 2012 r. Prezes UKE przeprowadził u pewnego operatora kontrolę w zakresie wypełniania wobec abonentów obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne (szczególnie z art. 56, art. 63) oraz z rozporządzenia dotyczącego reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Prezes UKE stwierdził istotne naruszenia, w tym brak wymaganych elementów (informacji) w umowach abonenckich, nie wysyłanie do abonentów potwierdzeń zmiany warunków umowy na odległość, niepublikowanie informacji o jakości usługi oraz nie dopełnianie procedur wymaganych przy rozpatrywaniu reklamacji (protokół kontroli został podpisany 24 kwietnia 2012 r.). Następnie, w dniu 11 lipca 2012 r. Prezes UKE wszczął postępowanie w sprawie nałożenia na operatora kary pieniężnej w związku ze stwierdzonymi naruszeniami. Kolejno, dopiero 23 lipca 2012 r. Prezes UKE wydał zalecenia pokontrolne i wezwał operatora do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Operator terminowo usunął naruszenia i poinformował o tym Prezesa UKE pismem z dnia 24 sierpnia 2012 r. Pomimo zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Prezes UKE decyzją z dnia 19 grudnia 2012 r. nałożył na operatora karę pieniężną.

Operator odwołał się od decyzji Prezesa UKE, a SOKiK przyznał operatorowi rację. Podobnie Sąd Apelacyjny, oddalając apelację Prezesa UKE od wyroku SOKiK. Sądy obu instancji potwierdziły, że w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego w trybie art. 199 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w toku którego stwierdzone zostaną naruszenia związane z przedmiotem kontroli, Prezes UKE nie może ukarać operatora karą pieniężną jeżeli ten zastosuje się do zaleceń pokontrolnych (jednocześnie Prezes UKE zobowiązany jest do wydania takich zaleceń). Wynika to z treści art. 201 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne i będzie miało zastosowanie nawet jeżeli europejska dyrektywa pozwala na karanie przedsiębiorców w takich sytuacjach.

Jaki morał płynie z tych orzeczeń? Należy w każdych okolicznościach wypełniać zalecenia pokontrolne Prezesa UKE, co umożliwi uniknięcie kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone w ramach kontroli. Jednocześnie, jeżeli w takich przypadkach Prezes UKE będzie chciał nałożyć na Was karę, z pominięciem wydania zaleceń pokontrolnych i możliwości ich wykonania, macie mocne argumenty, żeby podjąć obronę przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*