Dane na temat sieci telekomunikacyjnej informacją publiczną.
Szkolenie z zakresu zasad dostępu do nieruchomości i infrastruktury
4 września, 2014
Inauguracyjne spotkanie “MediaTorium”
11 września, 2014

P1010135Art. 139 Prawa telekomunikacyjnego stanowi podstawę dla możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy. Celem regulacji przewidzianej w art. 139 PT było umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do infrastruktury innego przedsiębiorcy, co miało wyeliminować dublowanie sieci. Informacja o przebiegu sieci i posiadanych zasobach jest traktowana przez większość z Was jako tajemnica przedsiębiorstwa, jednak ostatnie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego otwiera drogę do uznania, że dane o sieci stanowią informację publiczną, którą trzeba będzie udostępnić na wniosek konkurenta.

Przełomowy wyrok NSA

W dniu 28 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt: I OSK 2380/13), w którym uznał, że Orange Polska SA (dawniej Telekomunikacja Polska SA) jest podmiotem wykonującym zadania publiczne i co się z tym wiąże jest zobowiązana do udostępniania informacji publicznych na wniosek zainteresowanych podmiotów. W omawianej spawie Telekomunikacja Polska SA została wezwana do udostępnienia informacji i decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy sieci telekomunikacyjnej.

Powyższe orzeczenie otwiera drogę do uzyskiwania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska SA, jednakże może również wiązać się z obowiązkiem udostępniania informacji przez innych (nawet małych) przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej.

Nie ulega wątpliwości, iż w chwili obecnej Orange Polska SA nie jest ani przedsiębiorstwem państwowym ani tym bardziej organem władzy państwowej, zatem dla oceny czy podlega obowiązkowi udostępnienia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej konieczne było ustalenie czy wykonuje zadania publiczne.

Usługa telekomunikacyjna i inne działania w zakresie telekomunikacji jako zadania publiczne.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w obecnych czasach telekomunikacja jako dziedzina nauki i techniki zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji, jest szczególnie ważnym obszarem dla gospodarek państw cywilizowanych, szczególnie mając na uwadze aktualny trend transformacji cywilizacyjnej w kierunku „społeczeństwa informacyjnego”.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego do usług świadczonych w ogólnym interesie państwowym zalicza się również usługi w zakresie telekomunikacji. Pomimo braku monopolu państwowego w sferze łączności, nie sposób uznać, żeby świadczenie usług telekomunikacyjnych, z uwagi na ich specyfikę, nie było zadaniem publicznym. Swoboda świadczenia usług telekomunikacyjnych została w znaczący sposób ograniczona przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym szczególnie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Ponadto na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nałożone są różnego rodzaju obowiązki istotne z punktu widzenia interesów państwowych, w tym w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kolejno Naczelny Sąd Administracyjnie wskazał, iż publiczny charakter działalności w zakresie telekomunikacji wynika również z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych obiektów i urządzeń łączności publicznej (w tym publicznie dostępnej sieci telekomunikacyjnej) jest celem publicznym bez względu na strukturę własnościową podmiotu, który podejmuje te działania.

Powyższe, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego skutkuje tym, że działalność w zakresie telekomunikacji zalicza się do zadań publicznych, pomimo dopuszczenia prywatnych podmiotów do jej wykonywania. Działalność telekomunikacyjna ma na celu zaspokojenie powszechnych potrzeb obywateli i jest istotna z punktu widzenia celów państwa.

Zakres przedmiotowy obowiązku udostępniania danych.

Podmiot wykonujący zadania publiczne jest zobowiązany do udostępnienia zainteresowanym podmiotom informacji publicznej.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca wykonujący zadania publiczne nie jest zobowiązany do udostępnienia wszystkich posiadanych informacji, a jedynie takich, które mają przymiot informacji publicznej.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Takie ujęcie informacji publicznej jest bardzo szerokie i z uwagi na uznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny, że działalność telekomunikacyjna, należy do zadań publicznych pociąga za sobą konieczność udostępniania szeregu posiadanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji.

Powyższe oznacza, że Orange Polska SA oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie telekomunikacji są zobowiązani do udostępnienia zainteresowanemu podmiotowi informacji publicznych, w tym szczególnie decyzji administracyjnych i innych stosownych dokumentów dotyczących budowy, posadowienia i przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych ( w tym informacji o przebiegu sieci).

Podmiot wykonujący zadania publicznie w przypadku wystosowanie do niego wniosku o udostępnienie informacji publicznych może albo udzielić informacji albo odmówić udostępnienia danych albo umorzyć postępowania.

Umorzenie dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy informacji nie można udostępnić w sposób określony przez wnioskodawcę, natomiast odmowa związana jest z ograniczeniami udostępniania informacji publicznych.

Podsumowanie.

W omawianym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał świadczenie usług telekomunikacyjnych za zadanie publiczne. Konsekwencją powyższego jest możliwość uzyskania informacji publicznej od podmiotu wykonującego działalność telekomunikacyjną w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pomimo, iż przedmiotowa sprawa dotyczy Orange Polska SA, a w uzasadnieniu wyroku podkreślona została rola Orange Polska SA jako największego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w Polsce oferującego najszerszy zakres i zasięg usług, to jednak każdy inny przedsiębiorca telekomunikacyjny (nawet mały) może być wzywany do udostępniania informacji publicznych jako podmiot wykonujący zadania publiczne.

Innymi słowy możecie wnioskować do Orange Polska SA o udzielenie informacji dotyczących jej infrastruktury, ale musicie jednocześnie być przygotowani na to, że ktoś będzie się chciał dowiedzieć czegoś o waszej sieci.

W zakończeniu wymaga podkreślenia, iż pogląd wyrażony w omawianym wyroku nie jest jednolity w orzecznictwie sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 12 marca 2014 r. (sygn. I OSK 2131/13) odmówił uznania Orange Polska SA jako podmiotu wykonującego zadania publiczne, jednak argumentacja omawianego przez nas wyroku jest znacznie bardziej rozbudowa niż rzeczonego postanowienia.

2 Comments

  1. Piotr pisze:

    A jak to się ma do uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego? Czy na podstawie sprawy Orange teraz każdy operator będzie musiał występować o taką decyzję?

    • Ewelina Grabiec pisze:

      W tym przypadku duże ułatwienia wprowadziła Megaustawa. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz wykonywanie innych robót budowlanych dotyczących takiej infrastruktury nie wymagają wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego(art. 47 Megaustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*