Zaproszenie itB Legal na panele w ramach konferencji KIKE
14 kwietnia, 2016
Ważne zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
18 kwietnia, 2016

Jakiś czas temu pisaliśmy o budowie telekomunikacyjnej linii kablowej. Tym razem postanowiliśmy napisać parę słów o budowie przyłączy telekomunikacyjnych.

Przepis art. 29a Prawa budowlanego (PB), który umożliwia budowę przyłączy bez zgłoszenia, wprowadzony został do tej ustawy ponad dekadę temu (w 2005 r.), jednak ciągle pojawiają się problemy z jego interpretacją i praktycznym stosowaniem. W artykule wyjaśniam, czym jest przyłącze telekomunikacyjne oraz w jakim trybie można dokonać jego budowy, a także jakie będą konsekwencje dokonanego wyboru.

Dwa tryby prowadzenia budowy

Co do zasady, roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak w przepisie art. 29 PB przewidziano katalog prac, które nie wymagają uzyskania pozwolenia. Na mocy przepisu art. 29 ust. 1 pkt 20) PB budowa przyłączy, w tym przyłączy telekomunikacyjnych zwolniona jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie skutkuje jednak całkowitą dowolnością w przypadku budowy przyłączy telekomunikacyjnych. W przepisach PB zostały wprowadzone dwa tryby budowy przyłączy telekomunikacyjnych.

Mianowicie, przyłącze telekomunikacyjne można budować:IMG_20151107_160943(1)-001

 • bez zgłoszenia (art. 29a PB),
 • na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 PB).

Wybór, który z powyższych trybów będzie w danym wypadku stosowany, należy do inwestora. Wskazane tryby nie są jednak identyczne i skorzystanie z każdego z nich niesie za sobą pewne konsekwencje. Inwestor powinien każdorazowo dokonywać analizy, która procedura będzie dla niego korzystniejsza w konkretnym przypadku.

Definicja przyłącza telekomunikacyjnego

Przed określeniem różnic we wskazanych wyżej trybach budowy przyłączy wyjaśnić należy, co może zostać uznane za przyłącze telekomunikacyjne. Przepisy PB nie definiują przyłącza telekomunikacyjnego, ale taka definicja znalazła się w Prawie telekomunikacyjnym (PT). Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 27 b) PT, przyłącze telekomunikacyjne to:

 • odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym,
 • system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej,

– umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Aby wybrać właściwy tryb budowy, każdorazowo trzeba ocenić charakter prowadzonej przez siebie inwestycji z zakresu budowy sieci. Wielokrotnie, to właśnie prawidłowa klasyfikacja tego, co się buduje stanowi największą trudność. Dla przykładu – wiele kontrowersji rodzi prawidłowe określenie czym jest złącze rozgałęźne dla danej technologii i czy przyłącze może przebiegać przez więcej niż jedną nieruchomość.

Budowa przyłączy bez zgłoszenia

Przepis art. 29a PB daje możliwość realizacji budowy przyłącza bez zgłoszenia. W celu budowy przyłączy bez zgłoszenia konieczne jest wykonanie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jednocześnie, przepis art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, co do zasady, zwalnia budowę przyłączy z konieczności uzgadniania na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. O samym charakterze prawnym narad koordynacyjnych pisaliśmy tutaj.

Budowa przyłączy na podstawie zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem budowy, a rozpocząć przedmiotowe prace można dopiero po 30 dniach od dokonania zgłoszenia (nie później jednak niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac), chyba że w tym terminie właściwy organ wyraził sprzeciw.

Z możliwością dokonania zgłoszenia wiąże się obowiązek sporządzenia odpowiednich projektów. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ponadto, konieczny jest projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Organ uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia, a w przypadku nie uczynienia zadość wezwaniu, może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Wybranie przez inwestora omawianego trybu, będzie się wiązać z pełnym zastosowaniem art. 30 PB i co się z tym wiąże, na mocy przepisu art. 30 ust. 7 PB właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji (w określonych w tym przepisie okolicznościach) obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza telekomunikacyjnego.

6 Comments

 1. Daniel pisze:

  Pytanie, czy można korzystać z trybu przewidzianego w art. 29a, jeżeli projektowane przyłącze telekomunikacyjne koliduje z innymi sieciami posadowionymi na tej samej działce?

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Tak można, ale to, że zrealizuje Pan budowę w trybie art. 29a PB, nie zwalnia z obowiązków z prawa geodezyjnego i kartograficznego (narady koordynacyjne) jeżeli ta ustawa stawia wymogi danej inwestycji.

 2. Wiesław pisze:

  Pytanie, czy można bez zgłoszenia do urzędu wybudować okablowanie napowietrzne na istniejącej podbudowie słupowej na obszarze objętym ochroną konserwatorską ?? ( na terenie jest sieć miedziana napowietrzna a teraz planowana jest sieć światłowodowa ).

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Dzień dobry,
   Odpowiedź na to pytanie ma charakter porady prawnej. Jeżeli jest Pan zainteresowany – proszę o wiadomość e-mail z bardziej szczegółowymi danymi.

 3. Mariusz pisze:

  Czy do prowadzenia działalności w zakresie wykonawstwa (instalacji) sieci teleinformatycznych z użyciem swiatlowodow i innych materialow potrzebne są jakieś uprawnienia? Szukam bowiem wykonawcy takiej sieci, a nie wiem czy i jak należałoby go zweryfikować…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*