Procedura komunikacji operatorów przy zmianie dostawcy Internetu
Ważne! Grudniowe zmiany wzorców umów abonenckich!
16 listopada, 2020
Prezes UKE certyfikuje udoskonalone narzędzie do monitorowania jakości Internetu
27 listopada, 2020

W piątek, 13 listopada 2020 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował oficjalną tymczasową procedurę wymiany komunikatów między operatorami, w sprawie zapewnienia abonentowi ciągłości świadczenia usług przy zmianie dostawcy.

Opublikowana procedura dość różni się od konsultowanej pod koniec sierpnia 2020 r[1]. Jak ten proces ma w skrócie wyglądać?

Potencjalny abonent przyjdzie do nowego operatora, u którego chce wykupić usługę. Jeśli dostarczenie usługi do abonenta jest możliwe i abonent wyrazi chęć zachowania ciągłości świadczenia usługi, to powinien złożyć wniosek o zachowanie ciągłości świadczenia usługi w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do Internetu (dalej w skrócie jako Wniosek). Zawartość Wniosku jest szczegółowo wskazana w procedurze UKE.

Co ważne, abonent może upoważnić nowego dostawcę (Biorcę) do wypowiedzenia w jego imieniu usług u dotychczasowego dostawcy (Dawcy). Jest to istotna zmiana wobec pierwotnego projektu, który zakładał, że abonent miał sam wypowiedzieć umowę z Dawcą.

Dawca powinien w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od złożenia Wniosku, otrzymać kopię tego Wniosku (czy to od Biorcy jeśli został upoważniony przez abonenta, czy to przez abonenta samodzielnie). Ma być to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Otrzymanie kopii Wniosku zobowiązuje Dawcę do wyznaczenia najwcześniejszej możliwej daty rozwiązania umowy, będącej jednocześnie datą zaprzestania świadczenia usług.

Do tej daty Biorca powinien przeprowadzić proces dostarczenia abonentowi usługi. Gdy już proces zostanie przeprowadzony skutecznie i usługa zostanie uruchomiona, Biorca informuje o tym zarówno abonenta jak i Dawcę. Dopiero uzyskanie takiej informacji uprawnia Dawcę do zaprzestania świadczenia usług. Jeśli informacja zostanie wysłana do godziny 12:00 w dniu roboczym, rozwiązanie umowy przez Dawcę powinno nastąpić tego samego dnia.

Cała korespondencja pomiędzy Biorcą, a Dawcą powinna następować wg. ustandaryzowanego szablonu. Co ważne, abonent może w dowolnym momencie zrezygnować z uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi, a jeśli w ciągu 30 dni od planowanej daty zaprzestania świadczenia usług, Dawca nie uzyska potwierdzenia o skutecznie przeprowadzonym procesie, Wniosek ma być uznany za anulowany.

Pełna treść procedury jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UKE dla przedsiębiorców, pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/informacje-dla-przesiebiorcow/wymiana-komunikatow-zmiana-dostawcy-uslugi-dostepu-do-internetu,14.html

Niestety przewidziana przez UKE procedura pozostawia wiele do życzenia i w pewnych kwestiach jest wręcz niespójna z nowelizacją PT (i przy okazji projektem PKE). Zwróćmy uwagę na to, że prawo do zachowania ciągłości usługi jest uprawnieniem abonenta, które może, ale nie musi być realizowane przy okazji przeniesienia usługi. Jeśli abonent nie zawnioskuje o realizację tego prawa, ISP nie są ustawowo zobowiązani do jego zapewnienia. Zwróćmy też uwagę na to, że sama procedura UKE mówi o tym, że w przypadku niedochowania terminu 30 dni na uruchomienie usługi, to Wniosek uważany jest za wycofany, a nie oświadczenie abonenta o zawarciu umowy uważane jest za wycofane. Z resztą, sama procedura rozróżnia Wniosek od zawarcia umowy z Biorcą. Może to być przyczyną wielu konfliktów i nieporozumień z abonentami i innymi ISP, szczególnie, jeśli z jakiś przyczyn do zachowania ciągłości świadczenia usługi nie dojdzie albo abonent wycofa wniosek będąc przekonanym, że jednocześnie odstępuje od umowy z Biorcą.

Konkluzja jest jedna – ISP muszą rzetelnie informować swoich kontrahentów o podejmowanych działaniach, upewniać się, jaka jest wola abonenta i wszystko to dokumentować. Jak głosi stare przysłowie, przezorny zawsze ubezpieczony.

[1] https://uke.gov.pl/akt/konsultacje-projektu-modelu-wymiany-informacji-pomiedzy-dostawcami-uslugi-dostepu-do-internetu,347.html

Anna Szura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*