Obowiązek informacyjny UKE! Ważne – termin 31 marca 2018 r.
Zmiany w KRS od marca 2018 roku
26 marca, 2018
Rozpoczynamy nowy cykl wpisów o RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym
3 kwietnia, 2018

Przypominamy, że 31 marca 2018 r. upływa termin na przedłożenie Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych za poprzedni rok obrotowy. Obowiązek ten wynika z art. 7 Prawa telekomunikacyjnego.

Forma przekazania sprawozdania uzależniona jest od uzyskanego w poprzednim roku obrotowym przychodu z działalności telekomunikacyjnej:

Jeżeli roczny przychód przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 4 milionów złotych przedsiębiorca wypełnia formularz F00 dostępny tutaj.

Jeżeli roczny przychód przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przekroczył kwotę 4 milionów złotych przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia Prezesowi UKE sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej – formularz F00 dostępny tutaj.

Przedsiębiorca zobowiązany jest przesłać roczne sprawozdanie finansowe – do 30 czerwca 2018 r.

Formularze sprawozdawcze F00, oświadczenia i sprawozdania finansowe powinny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) bądź Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do reprezentacji przedsiębiorcy. Jeżeli pod dokumentem podpisuje się pełnomocnik przedsiębiorcy, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Informacje, wraz z instrukcją wypełniania formularza, dostępne są tutaj

Ponadto, 31 marca 2018 r. upływa termin na przekazanie aktualnych informacji do SIIS o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Dane powinny przedstawiać stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*