Korekty finansowe w projektach UE
16 grudnia, 2015
Stanowisko KIKE na temat nowelizacji Megaustawy
25 stycznia, 2016

Jak już sygnalizowaliśmy w jednym z naszym wpisów na blogu w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej, zmianie uległy wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w art. 7 Pt.

Jest to o tyle istotne, ponieważ w terminie do dnia 31 marca każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przedłożenia Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych za poprzedni rok obrotowy. Wypełniając ten obowiązek przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany do użycia nowych formularzy sprawozdawczych, których wzory znajdują się w ww. rozporządzeniu.

Ponadto należy wspomnieć, że forma przekazania sprawozdania uzależniona jest od wysokości uzyskanego w poprzednim roku obrotowym przychodu z działalności telekomunikacyjnej.

I tak przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były większe od kwoty 4 milionów złotych, są zobowiązani do przedkładania Prezesowi UKE:

  • do dnia 31 marca – formularza sprawozdawczego F00: Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym oraz formularzy dotyczących działalności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, a ponadto;
  • do dnia 30 czerwca – rocznego sprawozdania finansowego.

Natomiast jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych, to jest on obowiązany do przekładania Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 31 marca, co też może uczynić na dwa sposoby:

  • wykorzystując formularze sprawozdawcze, tj. formularz F001 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym oraz formularze dotyczące działalności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego; lub ewentualnie
  • składając oświadczenie, w którym powinny zostać uwzględnione takie informacje jak: nazwa i adres firmy, numer w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, profil działalności firmy oraz liczbę abonentów i przychody dla każdego z rynków telekomunikacyjnych, na których przedsiębiorca prowadzi działalność.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat formy i sposobu przekazania danych zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*