Rejestracja kart Pre-Paid (FAQ) a zawieranie umów przez formularz www
19 sierpnia, 2016
Wytyczne BEREC. Komentarz dla Gazety Prawnej.
6 września, 2016

Nowelizacja Megaustawy, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. wprowadziła szereg ułatwień dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nowości dotyczą m. in. zasad uzyskiwania dostępu do tzw. budynków w stanie deweloperskim.

Jak było?

masztDo 30 czerwca 2016 r., przepisy Megaustawy nie regulowały wprost czy obowiązek udostępnienia nieruchomości dotyczy budynku nieukończonego, tj. takiego, dla którego właściciel nie uzyskał jeszcze pozwolenia na użytkowanie. Wydawać się mogło, że instalacja sieci na etapie prac budowlanych i wykończeniowych jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem ze względów stricte ekonomicznych i estetyki budynku.

Prezes UKE stał jednak na stanowisku, że obowiązek udostępnienia dotyczy wyłącznie budynków oddanych do użytkowania (co do których została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu). Naszym zdaniem, takie stanowisko nie miało jednak uzasadnienia w przepisach, ponieważ zgodnie z PB, budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (nie ma mowy o pozwoleniu na użytkowanie).

Pozostawmy jednak zaszłości na boku, skoro przyszło nowe…

Podsumowując tę część- brak woli współpracy ze strony dewelopera znacząco utrudniał, a czasem uniemożliwiał realizację inwestycji telekomunikacyjnej przed wyodrębnieniem pierwszego lokalu i powstaniem wspólnoty mieszkaniowej oraz zakończeniem prac wykończeniowych budynku.

Jak jest?

Postulaty branży telekomunikacyjnej, aby zmienić ten swoisty absurd w drodze nowelizacji, zostały dostrzeżone przez ustawodawcę. Od 1 lipca 2016 r. do art. 30 Megaustawy został dodany nowy ust. 1b o następującym brzmieniu:

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 [obowiązek zapewnienia dostępu do nieruchomości, w tym budynku], jest niezależny od tego, czy budynek został ukończony i czy rozpoczęto jego użytkowanie, choćby w budynku istniała lub była wykonywana inna instalacja telekomunikacyjna.

Nie ma wątpliwości, że obowiązki dostępowe dotyczą również budynków deweloperskich, tj. takich, które nie zostały jeszcze ukończone.

Przywołany przepis Megaustawy wprowadza jeszcze jedno ułatwienie dla przedsiębiorców. Obowiązek udostępnienia nieukończonego budynku jest niezależny od istnienia lub wykonywania innej instalacji telekomunikacyjnej.

Oznacza to, że przed ukończeniem budynku (uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) deweloper powinien zapewnić dostęp wszystkim wnioskującym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i umożliwić im budowę własnej instalacji wewnątrzbudynkowej, nawet jeżeli operator teoretycznie ma możliwość wykorzystania instalacji innego przedsiębiorcy  (który sieć już zbudował).

Z powyższego płynie wniosek: im więcej sieci tym lepiej. Przynajmniej do czasu ukończenia budowy.

Przymuszanie opornych inwestorów do udostępnienia nieruchomości w postępowaniu przed Prezesem UKE to już całkiem inna bajka.

2 Comments

  1. Piotr pisze:

    “Oznacza to, że przed ukończeniem budynku (uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) deweloper powinien zapewnić dostęp wszystkim wnioskującym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i umożliwić im budowę własnej instalacji wewnątrzbudynkowej, nawet jeżeli operator teoretycznie ma możliwość wykorzystania instalacji innego przedsiębiorcy (który sieć już zbudował).”
    Czy to nie stoi w sprzeczności z intencją ustawodawcy, który jak się wydaje na dewelopera narzucił obowiązek wyposażenia budynku w sieć telekomunikacyjną? Z praktycznego punktu widzenia, jeśli deweloper ma zapewnić tę sieć, to w jakim celu mieli by wnioskować operatorzy o możliwość budowy sieci równoległej?

    • Ewelina Grabiec pisze:

      Miało to sens w przypadku budynków wyposażanych w sieć będącą własnością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Intencją przepisu było przełamania monopolu wybranego operatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*