E-Sport – podatek od nagrody – kto, co, komu, gdzie i jak?
Nowe wpłaty na rzecz PISF, czyli NETFLIX tak jak kino i… operator telewizji kablowej
13 maja, 2020
Zmiany Prawa telekomunikacyjnego w Tarczy 3.0
18 maja, 2020

[Wpis ten stanowi zapowiedź nowego cyklu materiałów, które będą pojawiać się na stronie Okablowanych, a dotyczyć będą szybko rozwijającej się branży gier i rynku e-sportowego – oczywiście w aspektach prawnych. Dla łatwiejszej nawigacji w tym celu stworzona zostanie osobna zakładka  E-Sport’owa, w której gościć będą przede wszystkim wpisy zapalonego gracza – Anny Szury. Zapraszamy wkrótce, a tymczasem poniżej pierwszy z cyklu wpisów, poświęcony uwielbianym przez wszystkich podatkom – tym razem od nagród]

Organizowanie konkursów i turniejów jest bardzo dobrym sposobem na promocję i budowanie pozytywnego wizerunku firmy. W czasach epidemii i izolacji szczególną popularność zyskały turnieje, które mogą być rozgrywane bez wychodzenia z domu – mowa oczywiście o turniejach e-sportowych.

Organizacja turnieju e-sportowego wymaga uwzględnienia nie tylko kwestii techniczno-organizacyjnych, ale również i prawnych oraz podatkowych. Ta ostatnia jest zdecydowanie najmniej przyjemną i zawiłą kwestią. Poniżej wyjaśniamy kto i kiedy jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku oraz jak zawiadomić skarbówkę o przyznaniu nagrody.

Poniższy artykuł uwzględnia wyłącznie kwestie podatkowe związane z otrzymaniem nagrody przez osoby fizyczne (w domyśle – zwycięskiego zawodnika lub zawodników). Nasz wpis nie uwzględnia kwestii podatku dochodowego osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, uregulowanego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działalność wykonywana osobiście, czy przychód z innych źródeł?

Problematyczną kwestią może być ustalenie, czy nagroda w turnieju ma być zakwalifikowana jako działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT[1] czy może jako źródło przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT?

Art. 13 pkt 2) ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa m.in. przychody z uprawiania sportu (a zgodnie z ustawą o sporcie[2] oraz uzasadnieniem do niej[3], e-sport jako współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego jest sportem!), natomiast przychodami z innych źródeł są nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 (w tym nienależące do przychodów z uprawiania sportu). Odpowiedź na pytanie, czy zatem nagroda uzyskana w konkursie e-sportowym jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście czy stanowi inne źródło przychodu, wcale nie jest jednoznaczna i oczywista, a nawet wymaga doprecyzowania w przepisach. Natomiast w obecnym stanie prawnym po analizie przepisów i orzecznictwa najbardziej trafnym wydaje się przyjęcie kryterium „odpłatności”, ponieważ innym źródłem przychodów są m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia […], natomiast dochody zawodnika (sportowca) otrzymane z tytułu uprawiania danej dyscypliny sportowej (sportu), niezależnie od podstawy prawnej ich uzyskania (umowy lub bezumowne) zalicza się do przychodów, o jakich mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT[4].

Rozpatrując obydwie możliwe sytuacje, zasadne jest stwierdzenie, że:

 • przychodem z działalności wykonywanej osobiście będzie sytuacja, w której zawodnik otrzymuje wynagrodzenie za sam fakt wzięcia udziału w konkursie, niezależnie od zajętego miejsca (tj. świadczenie zawodnika polegające na wzięciu udziału w konkursie jest odpłatne, a wynagrodzenie jest niezależne od osiągniętego wyniku), natomiast
 • przychodem z innego źródła będzie sytuacja, w której przyznanie nagrody będzie efektem bezpośredniej rywalizacji i współzawodnictwa oraz zajętego miejsca (tj. świadczenie zawodnika polegające na wzięciu udziału w konkursie jest nieodpłatne, a obowiązek świadczenia przez organizatora – wydania nagrody – jest uzależniony od zajętego miejsca).

Rozróżnienie to jest kluczowe dla ustalenia wysokości podatku i składanych do urzędu skarbowego zeznań podatkowych.

Jaki podatek od wygranej nagrody i kiedy przysługuje zwolnienie? 

W zależności od tego, czy będziemy mieć do czynienia z pierwszą czy drugą sytuacją, wysokość podatku będzie stanowić ryczałt w wysokości odpowiednio 20% lub 10%.

 • w pierwszej sytuacji podstawę prawną stanowi art. 29 ust. 1 pkt 1) ustawy o PIT – tj. podatek z działalności określonej w art. 13 pkt 2 […] pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 • w drugiej sytuacji podstawę prawną stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT – tj. od dochodów z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jednakże w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o PIT przewidziane jest zwolnienie z podatku. Zgodnie z tym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Przepis ten przewiduje 3 przesłanki, których spełnienie pozwala na zwolnienie z podatku:

 • konkurs jest organizowany i emitowany przez środki masowego przekazu, lub
 • jest to konkurs z dziedziny m.in. sportu (a jak jest wskazane wyżej, naszym zdaniem e-sport kwalifikuje się do tej dziedziny), oraz
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

Należy pamiętać, że w kontekście pierwszej przesłanki, nie wystarczy, aby konkurs został tylko ogłoszony przy pomocy środków masowego przekazu (np. Internetu), ale był przy ich pomocy również emitowany (poprzez transmisje na żywo). W każdym przypadku wartość nagród nie może przekroczyć 2000 zł.

Ważne! W przypadku przekroczenia wartości 2000 zł, podatek pobierany jest od całej wartości nagrody, a nie tylko różnicy pomiędzy    wartością nagrody, a kwotą zwolnioną z podatku.

Jeśli zatem nagroda przewidziana dla zawodnika biorącego udział w turnieju e-sportowym nie przekracza wskazanej kwoty, zwolniony jest on z podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT. Zwolnienie to nie dotyczy jednak ewentualnego osobnego wynagrodzenia, o którym mowa w sytuacji pierwszej – tj. gdyby zawodnik niezależnie od otrzymanej nagrody, dostał wynagrodzenie za sam fakt wzięcia udziału w konkursie.

Kto i kiedy jest zobowiązany do odprowadzenia podatku?

Płatnikiem podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o PIT, będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1. Płatnicy Ci są obowiązani pobierać, zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 [tj. sytuacja pierwsza], art. 30 ust. 1 pkt 2 [tj. sytuacja druga][…].

Ważne! Do wartości nagrody wlicza się nie tylko nagrody pieniężne, ale również wartość ewentualnych nagród rzeczowych lub usługowych – wydawanych zawodnikowi w naturze. 

Kiedy i którą skarbówkę należy zawiadomić?

Jeśli nagroda podlega powyższemu zwolnieniu i płatnik nie jest zobowiązany do jej pobrania i przekazania, wówczas nie ma potrzeby wypełniania sprawozdań podatkowych. Zgodnie z pouczeniami dot. wypełniania sprawozdania PIT-11, w części E dot. przychodu z innych źródeł nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT. Również przepis art. 42a ust. 1 ustawy o PIT, który przewiduje obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi (zawodnikowi) oraz właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika informacji o wysokości przychodu, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych m.in. w art. 21 ustawy o PIT – tj. w art. zawierającym zwolnienie z podatku wygranej w konkursach, o którym mowa wyżej, od których nie są obowiązani pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast w razie pierwszej sytuacji [tj. przychodu z tytułu uprawiania sportu] lub nagrody o wartości przekraczającej 2000 zł, płatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są do przekazania pobranej kwoty zryczałtowanego podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika. Powoduje to również obowiązek wystawienia i przesłania do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika, roczną deklarację według ustalonego wzoru (w kontekście pobranego podatku z tytułu wypłaconej nagrody wygranej w konkursach będzie to PIT-8AR).

Podsumowanie

Jak zatem widać, za organizacją turnieju e-sportowego kryje się szereg kwestii podatkowych. Powyższy artykuł porusza podstawowe kwestie, jakie mogą pojawić się przy organizacji turnieju e-sportowego. Organizując taki turniej należy każdorazowo, indywidualnie rozważyć, czy nie zachodzą również inne okoliczności, które należy uwzględnić analizując przepisy podatkowe (np. kwestie nagrody i jej wartości w postaci świadczeń okresowych czy wyliczania podatku przy nagrodach rzeczowych).

Jeśli planują Państwo promocję swojej firmy poprzez organizację turnieju e-sportowego i mają dodatkowe pytania dotyczące poruszonych w artykule kwestii lub inne pytania o organizacyjno-prawną stronę planowanego przedsięwzięcia – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Szura

 

[1]  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 5 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)

[2] ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. z dnia 5 lipca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)

[3] Druk sejmowy nr 1410, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1410

[4] Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 sierpnia 2014 r. sygn. I SA/Gl 1814/13,

2 Comments

 1. Łukasz pisze:

  Z tego co pamiętam wiele razy organizowaliśmy turnieje na mniejsza skalę i nigdy nic nie robiliśmy z US :)) zapewne powinniśmy to wykonać, ale nikt nie myślał w wieku 18 lat o takich rzeczach.

  • Ewelina Grabiec pisze:

   No właśnie, podatki czają się wszędzie. Przy mniejszych turniejach kwestia ta może łatwo umknąć Pytanie jeszcze, kto taki turniej organizował i jakiej wartości były nagrody. Ustawa o PIT wymienia, kto jest płatnikiem podatku i do jakiej kwoty jest zwolnienie. Możliwe że przy mniejszych turniejach kwestie podatkowe nie miały zastosowania, nie mniej nie można o nich zapominać i zawsze lepiej jest się odpowiednio wcześniej upewnić, czy trzeba coś załatwiać ze skarbówką czy nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*