E-Sport – podatek od nagrody – kto, co, komu, gdzie i jak?
Nowe wpłaty na rzecz PISF, czyli NETFLIX tak jak kino i… operator telewizji kablowej
13 maja, 2020
Zmiany Prawa telekomunikacyjnego w Tarczy 3.0
18 maja, 2020

[Wpis ten stanowi zapowiedź nowego cyklu materiałów, które będą pojawiać się na stronie Okablowanych, a dotyczyć będą szybko rozwijającej się branży gier i rynku e-sportowego – oczywiście w aspektach prawnych. Dla łatwiejszej nawigacji w tym celu stworzona zostanie osobna zakładka  E-Sport’owa, w której gościć będą przede wszystkim wpisy zapalonego gracza – Anny Szury. Zapraszamy wkrótce, a tymczasem poniżej pierwszy z cyklu wpisów, poświęcony uwielbianym przez wszystkich podatkom – tym razem od nagród]

Organizowanie konkursów i turniejów jest bardzo dobrym sposobem na promocję i budowanie pozytywnego wizerunku firmy. W czasach epidemii i izolacji szczególną popularność zyskały turnieje, które mogą być rozgrywane bez wychodzenia z domu – mowa oczywiście o turniejach e-sportowych.

Organizacja turnieju e-sportowego wymaga uwzględnienia nie tylko kwestii techniczno-organizacyjnych, ale również i prawnych oraz podatkowych. Ta ostatnia jest zdecydowanie najmniej przyjemną i zawiłą kwestią. Poniżej wyjaśniamy kto i kiedy jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku oraz jak zawiadomić skarbówkę o przyznaniu nagrody.

Poniższy artykuł uwzględnia wyłącznie kwestie podatkowe związane z otrzymaniem nagrody przez osoby fizyczne (w domyśle – zwycięskiego zawodnika lub zawodników). Nasz wpis nie uwzględnia kwestii podatku dochodowego osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, uregulowanego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działalność wykonywana osobiście, czy przychód z innych źródeł?

Problematyczną kwestią może być ustalenie, czy nagroda w turnieju ma być zakwalifikowana jako działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT[1] czy może jako źródło przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT?

Art. 13 pkt 2) ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa m.in. przychody z uprawiania sportu (a zgodnie z ustawą o sporcie[2] oraz uzasadnieniem do niej[3], e-sport jako współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego jest sportem!), natomiast przychodami z innych źródeł są nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 (w tym nienależące do przychodów z uprawiania sportu). Odpowiedź na pytanie, czy zatem nagroda uzyskana w konkursie e-sportowym jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście czy stanowi inne źródło przychodu, wcale nie jest jednoznaczna i oczywista, a nawet wymaga doprecyzowania w przepisach. Natomiast w obecnym stanie prawnym po analizie przepisów i orzecznictwa najbardziej trafnym wydaje się przyjęcie kryterium „odpłatności”, ponieważ innym źródłem przychodów są m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia […], natomiast dochody zawodnika (sportowca) otrzymane z tytułu uprawiania danej dyscypliny sportowej (sportu), niezależnie od podstawy prawnej ich uzyskania (umowy lub bezumowne) zalicza się do przychodów, o jakich mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT[4].

Rozpatrując obydwie możliwe sytuacje, zasadne jest stwierdzenie, że:

 • przychodem z działalności wykonywanej osobiście będzie sytuacja, w której zawodnik otrzymuje wynagrodzenie za sam fakt wzięcia udziału w konkursie, niezależnie od zajętego miejsca (tj. świadczenie zawodnika polegające na wzięciu udziału w konkursie jest odpłatne, a wynagrodzenie jest niezależne od osiągniętego wyniku), natomiast
 • przychodem z innego źródła będzie sytuacja, w której przyznanie nagrody będzie efektem bezpośredniej rywalizacji i współzawodnictwa oraz zajętego miejsca (tj. świadczenie zawodnika polegające na wzięciu udziału w konkursie jest nieodpłatne, a obowiązek świadczenia przez organizatora – wydania nagrody – jest uzależniony od zajętego miejsca).

Rozróżnienie to jest kluczowe dla ustalenia wysokości podatku i składanych do urzędu skarbowego zeznań podatkowych.

Jaki podatek od wygranej nagrody i kiedy przysługuje zwolnienie? 

W zależności od tego, czy będziemy mieć do czynienia z pierwszą czy drugą sytuacją, wysokość podatku będzie stanowić ryczałt w wysokości odpowiednio 20% lub 10%.

 • w pierwszej sytuacji podstawę prawną stanowi art. 29 ust. 1 pkt 1) ustawy o PIT – tj. podatek z działalności określonej w art. 13 pkt 2 […] pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 • w drugiej sytuacji podstawę prawną stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT – tj. od dochodów z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jednakże w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o PIT przewidziane jest zwolnienie z podatku. Zgodnie z tym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Przepis ten przewiduje 3 przesłanki, których spełnienie pozwala na zwolnienie z podatku:

 • konkurs jest organizowany i emitowany przez środki masowego przekazu, lub
 • jest to konkurs z dziedziny m.in. sportu (a jak jest wskazane wyżej, naszym zdaniem e-sport kwalifikuje się do tej dziedziny), oraz
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

Należy pamiętać, że w kontekście pierwszej przesłanki, nie wystarczy, aby konkurs został tylko ogłoszony przy pomocy środków masowego przekazu (np. Internetu), ale był przy ich pomocy również emitowany (poprzez transmisje na żywo). W każdym przypadku wartość nagród nie może przekroczyć 2000 zł.

Ważne! W przypadku przekroczenia wartości 2000 zł, podatek pobierany jest od całej wartości nagrody, a nie tylko różnicy pomiędzy    wartością nagrody, a kwotą zwolnioną z podatku.

Jeśli zatem nagroda przewidziana dla zawodnika biorącego udział w turnieju e-sportowym nie przekracza wskazanej kwoty, zwolniony jest on z podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT. Zwolnienie to nie dotyczy jednak ewentualnego osobnego wynagrodzenia, o którym mowa w sytuacji pierwszej – tj. gdyby zawodnik niezależnie od otrzymanej nagrody, dostał wynagrodzenie za sam fakt wzięcia udziału w konkursie.

Kto i kiedy jest zobowiązany do odprowadzenia podatku?

Płatnikiem podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o PIT, będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1. Płatnicy Ci są obowiązani pobierać, zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 [tj. sytuacja pierwsza], art. 30 ust. 1 pkt 2 [tj. sytuacja druga][…].

Ważne! Do wartości nagrody wlicza się nie tylko nagrody pieniężne, ale również wartość ewentualnych nagród rzeczowych lub usługowych – wydawanych zawodnikowi w naturze. 

Kiedy i którą skarbówkę należy zawiadomić?

Jeśli nagroda podlega powyższemu zwolnieniu i płatnik nie jest zobowiązany do jej pobrania i przekazania, wówczas nie ma potrzeby wypełniania sprawozdań podatkowych. Zgodnie z pouczeniami dot. wypełniania sprawozdania PIT-11, w części E dot. przychodu z innych źródeł nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT. Również przepis art. 42a ust. 1 ustawy o PIT, który przewiduje obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi (zawodnikowi) oraz właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika informacji o wysokości przychodu, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych m.in. w art. 21 ustawy o PIT – tj. w art. zawierającym zwolnienie z podatku wygranej w konkursach, o którym mowa wyżej, od których nie są obowiązani pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast w razie pierwszej sytuacji [tj. przychodu z tytułu uprawiania sportu] lub nagrody o wartości przekraczającej 2000 zł, płatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są do przekazania pobranej kwoty zryczałtowanego podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika. Powoduje to również obowiązek wystawienia i przesłania do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika, roczną deklarację według ustalonego wzoru (w kontekście pobranego podatku z tytułu wypłaconej nagrody wygranej w konkursach będzie to PIT-8AR).

Podsumowanie

Jak zatem widać, za organizacją turnieju e-sportowego kryje się szereg kwestii podatkowych. Powyższy artykuł porusza podstawowe kwestie, jakie mogą pojawić się przy organizacji turnieju e-sportowego. Organizując taki turniej należy każdorazowo, indywidualnie rozważyć, czy nie zachodzą również inne okoliczności, które należy uwzględnić analizując przepisy podatkowe (np. kwestie nagrody i jej wartości w postaci świadczeń okresowych czy wyliczania podatku przy nagrodach rzeczowych).

Jeśli planują Państwo promocję swojej firmy poprzez organizację turnieju e-sportowego i mają dodatkowe pytania dotyczące poruszonych w artykule kwestii lub inne pytania o organizacyjno-prawną stronę planowanego przedsięwzięcia – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Szura

 

[1]  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 5 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)

[2] ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. z dnia 5 lipca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)

[3] Druk sejmowy nr 1410, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1410

[4] Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 sierpnia 2014 r. sygn. I SA/Gl 1814/13,

2 Comments

 1. Łukasz pisze:

  Z tego co pamiętam wiele razy organizowaliśmy turnieje na mniejsza skalę i nigdy nic nie robiliśmy z US :)) zapewne powinniśmy to wykonać, ale nikt nie myślał w wieku 18 lat o takich rzeczach.

  • Ewelina Grabiec pisze:

   No właśnie, podatki czają się wszędzie. Przy mniejszych turniejach kwestia ta może łatwo umknąć Pytanie jeszcze, kto taki turniej organizował i jakiej wartości były nagrody. Ustawa o PIT wymienia, kto jest płatnikiem podatku i do jakiej kwoty jest zwolnienie. Możliwe że przy mniejszych turniejach kwestie podatkowe nie miały zastosowania, nie mniej nie można o nich zapominać i zawsze lepiej jest się odpowiednio wcześniej upewnić, czy trzeba coś załatwiać ze skarbówką czy nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*