Rynkowe ceny opłat hurtowych
6 lipca, 2018
Dostęp do latarni- część druga
13 lipca, 2018

Dzisiaj trochę o wykorzystaniu latarni oświetleniowych w działalności telekomunikacyjnej. Prowadząc rozmowy z właścicielami infrastruktury technicznej niejednokrotnie podejmujemy negocjacje w sprawie dostępu do słupów oświetleniowych.

Zgodnie z przepisami Megaustawy Operator sieci zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do infrastruktury technicznej w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Zatem jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny zamierza realizować szybką sieć telekomunikacyjną (sieć zdolną do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s) to może wykorzystać infrastrukturę techniczną operatorów sieci. Istotne jest ustalenie kim są operatorzy sieci i co to jest infrastruktura techniczna w rozumieniu Megaustawy.

Kim są operatorzy sieci? A no przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, przedsiębiorstwami energetycznymi, podmiotami zapewniającymi infrastrukturę na potrzeby oświetlenia drogowego (latarnie oświetleniowe). Co ważne mogą to być również jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiaty, województwa), na które Megaustawa wprowadza takie same obowiązki jak i na innych właścicieli infrastruktury technicznej.

A czym jest infrastruktura techniczna? Zgodnie z Megaustawą to zasadniczo każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, w tym rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy.

Patrząc na bardzo szeroką definicję z Megaustawy, uznać należy, iż latarnie oświetleniowe (będące de facto słupami) wypełniają definicję infrastruktury technicznej i powinny być udostępniane tak samo jak inne słupy techniczne (np. słupy linii niskiego napięcia NN). Słupy oświetleniowe są elementami infrastruktury, które techniczne rzecz biorąc mogą służyć podwieszaniu sieci telekomunikacyjnych i niejednokrotnie są w taki sposób wykorzystywane.

Jak uzyskać dostęp? W celu uzyskania możliwości wykorzystania latarni oświetleniowych należy skierować pisemny wniosek do ich właścicieli. Właścicielami latarni oświetleniowych mogą być zarówno przedsiębiorstwa energetyczne jak i gminne spółki, czy same jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty).  We wniosku należy opisać planowaną inwestycję, w tym określić elementy szybkiej sieci telekomunikacyjnej, które zostaną podwieszone na słupach oraz powołać odpowiednie przepisy Megaustawy. Do wniosku należy dołączyć projekt umowy oraz wstępny harmonogram planowanych prac. Zwracając się do właścicieli latarni oświetleniowych należy szczególną uwagę zwrócić na uzasadnienie prawne, ponieważ właściciele słupów często nie mają świadomości obowiązku ich udostępniania, a często odmawiają Wam zapewnienia dostępu ze względu na podstawowe przeznaczenie tych słupów, tj. oświetlenie.

Autorem wpisu jest aplikant radcowski Tadeusz Caputa. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa konkurencji oraz zagadnieniami związanymi z umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępem do nieruchomości, służebnością przesyłu i uszkodzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej.

2 Comments

  1. Zjopek pisze:

    Rozumiem że w takim przypadku, w zakresie wysokości opłat za dostęp do słupów oświetleniowych zastosowanie miałby art. 22 ust 2 Megaustawy. Czyli opłata byłaby na poziomie “umożliwiającym zwrot poniesionych” przez operatora sieci kosztów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*